close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ARCHIWUM

 •  

   

  Wiadomości z Polski

   

  Spotkanie Trójkąta Weimarskiego ministrów ds. europejskich w Natolinie

  2012.09.28

  Przyszłość Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, jak ró wnież Wieloletnie Ramy Finansowe były tematem rozmó w ministró w ds. europejskich Tró jkąta Weimarskiego 1 października w Warszawie. Gospodarzem spotkania ministró w w College of Europe w Natolinie był sekretarz stanu ds. europejskich Piotr Serafin. [ więcej]

   

   

  Wiceminister Beata Stelmach wspiera polskich przedsiębiorców w Meksyku

  2012.10.04

  Wraz z polskimi przedsiębiorcami, reprezentującymi sektory: naftowy, wydobywczy, spożywczy, medyczny, transportowy i zielonych technologii, Podsekretarz Stanu w MSZ Beata Stelmach bierze udział w Dniach Polskich w Meksyku. W wizycie w kraju, któ ry jest jednym z najważniejszych partneró w gospodarczych Polski w regionie Ameryki Łacińskiej, biorą ró wnież udział przedstawiciele instytucji wspierających polski eksport: Banku Gospodarstwa Krajowego i Korporacji Ubezpieczeń Kredytó w Eksportowych. [ więcej]

   

   

  List Kongresu Oświaty Polonijnej o finansowaniu oświaty polonijnej

  2012.10.03

  W przesłanym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych liście Kongres Oświaty Polonijnej odnió sł się do istniejącego modelu funkcjonowania polskiej oświaty za granicą, w któ rym90% środkó w przekazywanych z budżetu państwa przeznaczanych jest na finansowanie szkolnych punktó w konsultacyjnych kształcących tylko 10 % ucznió w uczących się języka i w języku polskim. „ Istniejąca sytuacja jest źró dłem konfliktu pomiędzy szkołami społecznymi, a szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Stawia po przeciwnych stronach: ucznió w, nauczycieli i rodzicó w” czytamy w liście. [ więcej]

   

   

  Oświadczenie MSZ w sprawie wyborów parlamentarnych w Gruzji

  2012.10.03

  Po wyborach parlamentarnych w Gruzji Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża uznanie dla całego społeczeństwa gruzińskiego oraz władz tego kraju, któ re wykazały odpowiedzialność charakterystyczną dla dojrzałych demokracji. Wybory w Gruzji zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami demokracji, co potwierdzają wstępne oceny większości obserwatoró w międzynarodowych. [ więcej]

   

   

  Polsko–rumuński dialog w sprawach bezpieczeństwa w Bukareszcie

  2012.10.03

  Przeglądowi prac w ramach Strategicznego Partnerstwa między Polską, a Rumunią poświęcona jest druga runda konsultacji między Ministerstwami Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej Polski i Rumunii. Ze strony polskiej obradom przewodniczą Podsekretarz Stanu w MSZ Bogusław Winid oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Robert Kupiecki. Stronę rumuńską reprezentują Sekretarze Stanu: Bogdan Aurescu z Ministerstwa Spraw Zagranicznychi Sebastian Huluban z Ministerstwa Obrony. [ więcej]

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: