close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • INFORMACJE OGÓLNE
  Od 5 kwietnia 2010 r. obowiązuje
  Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW)

   

  Obywatele Mali i Burkina Faso składają wnioski o przyznanie wizy do Polski w ambasadzie RP w Algierze (Algieria)

   
   

  O wydanie wizy może ubiegać się każda osoba zamierzająca odbyć tranzyt przez terytorium RP lub przebywać na terytorium RP w przypadku istnienia obowiązku wizowego.

  Organami uprawniającymi do wydawania wiz są:
  - konsul (poza granicami kraju),
  - wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,
  - komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej (tylko w wyjątkowych przypadkach).

  Obowiązują następujące kategorie wiz:
  - wiza Schengen (pobyt na terenie strefy Schengen do 90 dni), w tym:

  * wiza jednolita C - ważna na terytorium wszystkich Państw Członkowskich UE

  * wiza tranzytowa lotniskowa A

  * wiza o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  oraz
  - wiza krajowa D (pobyt powyżej 90 dni)

   

  Kodeks likwiduje wydawanie wiz tranzytowych B oraz D+C.

   

  TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW


  1. Wniosek o wizę należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty.
  2. Osoba ubiegająca się o wizę po raz pierwszy składa wniosek osobiście; od 11 października 2011 r. pobierane są odciski palców od osób powyżej 12 roku życia
  3. W przypadku, gdy dokument podróży wystawiony jest na kilka osób (np. matka i dziecko), każda z nich wypełnia oddzielny wniosek wizowy, uiszcza oddzielną opłatę wizową i w przypadku przyznania wiz, każda z tych osób otrzymuje oddzielna naklejkę wizową.
  4. Nieletni składają wniosek na formularzu podpisanym przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego.
  5. Jeżeli nieletni nie podróżuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi - obowiązkowa jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wyrażona na piśmie.
  6. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl 

  7. Spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego wyznaczane jest za pośrednictwem systemu internetowego e-konsulat (więcej w zakładce „umówienie spotkania wizowego”). Aplikujący wybiera termin spotkania, wypełnia wniosek on-line, a następnie drukuje 4 strony (trzy strony formularza i dodatkową stronę, na której potwierdzona jest data i godzina spotkania). Wydrukowany formularz należy podpisać w 2 miejscach – w rubryce 37 oraz na końcu formularza.
  8. Złożenie wniosku z wraz z kompletem dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania wizy. Posiadanie wizy stanowi tylko jeden z warunków wjazdu na teren RP/do strefy Schengen. Ostateczna decyzja poza granicami RP należy do konsula, na granicy - do Straży Granicznej.
  9. Cel wjazdu i pobytu cudzoziemca musi być zgodny z deklarowanym.
  10. Dokumenty dołączone do wniosku nie są zwracane aplikującym. Nie dotyczy to tych dokumentów, których oryginały nie mogą być wydane po raz kolejny (np. świadectwa, dyplomy, umowy najmu lokali), w takich przypadkach osoby składają dokumenty oryginalne wraz z ich kopią. Dokumenty wystawione w języku arabskim muszą być przetłumaczone na język polski, francuski. Konsulat nie akceptuje dokumentów w języku arabskim bez ich tłumaczenia. Wydrukowane z poczty mailowej skany czy kopie faksowe nie są akceptowane.
  11. Konsul w każdej chwili może zażądać przedstawienia innych, dodatkowych dokumentów. Procedura konsultacyjna zaczyna się dopiero po złożeniu wszystkich dokumentów.
  12. Po sprawdzeniu dokumentów i pobraniu opłaty, konsul uznaje (lub nie) wniosek za dopuszczalny i przystępuje do dalszej analizy. Terminy rozpatrzenia wniosku wizowego (wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej) zaczynają biec od dnia uznania wniosku przez konsula za dopuszczalny, a nie od dnia złożenia wniosku wizowego w konsulacie.
  13. Po uznaniu wniosku za niedopuszczalny zwraca się niezwłocznie wniosek i wszystkie dokumenty, niszczy pobrane dane biometryczne, zwraca opłatę wizową i nie rozpatruje wniosku.
  14. Wizę wydaje się na jeden, dwa lub więcej wjazdów. Okres ważności wizy nie może być dłuższy niż 5 lat.

  15. Zgodnie z art. 5, ust. 2, akapit 2 Dyrektywy 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 w sprawie prawa obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, Państwa UE (w tym także i Polska) przyznają takim osobom wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz do Polski. Wizy takie są wydawane nieodpłatnie (zgodnie z informacją powyżej), tak szybko jak to jest możliwe, na podstawie procedury przyspieszonej.

   

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

   

  Dokumenty powinny jednoznacznie potwierdzać deklarowany cel wjazdu, zakwaterowanie, posiadanie środków na wjazd, pobyt i wyjazd oraz potwierdzać gotowość opuszczenia terytorium RP / Schengen po wygaśnięciu terminu ważności.

  UWAGA: Dokumenty przyjmowane są tylko w momencie ich składania w czasie spotkania wizowego w konsulacie w Algierze. NIE PRZYJMUJEMY dokumentów dosyłanych faksem, mailem lub przynoszonych w ciągu kolejnych dni, ze zmienionymi datami rezerwacji hotelu czy przelotu (nie kompletujemy już złożonych dossier). Decyzja wizowa podejmowana jest na podstawie konsultacji, ew. rozmowy z konsulem oraz na podstawie dokumentów złożonych w dniu wizyty w konsulacie.

  Dokumenty uzupełniające w późniejszym można dostarczyć tylko za zgodą konsula RP w Algierze.

  Po odbiór wizy lub decyzji odmownej należy zgłaszać się osobiście. Dokumenty przedstawione tylko w oryginałach nie są zwracane aplikującym (patrz p. 10).

   

   

  DOKUMENTY GŁÓWNE (OBOWIĄZKOWE)

  DLA OSÓB APLIKUJĄCYCH ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN, JAK I O WIZĘ KRAJOWĄ:


  1. formularz wizowy wypełniony alfabetem łacińskim w języku francuskim lub angielskim na stronie www.e-konsulat.gov.pl , wydrukowany i własnoręcznie podpisany przez aplikującego w dwóch pozycjach (rubryka nr 37 oraz na końcu formularza), bez poprawek (formularz wypełniony w systemie e-konsulat składa się z czterech stron:trzy strony formularza + strona czwarta z datą i godziną spotkania)
  2. dokument podróży ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium RP / Schengen, zawierający co najmniej dwie strony wolne i wydany w ciągu ostatnich 10 lat
  3. jedno zdjęcie biometryczne wykonane na jasnym tle, z odkrytą głową, en face o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  4. podróżne ubezpieczenie medyczne obejmujące wszystkie kraje Schengen – wyraźnie wskazane w polisie ubezpieczeniowej; minimalna kwota ubezpieczenia 30 000 euro, powinna pokrywać koszty mogące wyniknąć z konieczności powrotu z powodów medycznych, z potrzeby pilnej pomocy medycznej, nagłego leczenia szpitalnego lub śmierci (posiadacze paszportów dyplomatycznych są zwolnieni z obowiązku posiadania medycznego ubezpieczenia podróżnego); UWAGA: ubezpieczenie wykupione tylko na Polskę nie jest honorowane.

   

  DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (OBOWIĄZKOWE)

  DLA OSÓB APLIKUJĄCYCH ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN, JAK I O WIZĘ KRAJOWĄ:


  1. dokumenty potwierdzające cel podróży
  2. dokumenty potwierdzające zakwaterowanie tj. osobista rezerwacja hotelu potwierdzona kartą kredytową lub potwierdzona przez hotel np. w korespondencji mailowej czy faksowej, lub dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów zakwaterowania;
  3. karta bankowa, za pomocą której dokonano potwierdzenia rezerwacji (oryginał do wglądu)
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu

  dokumentami tymi mogą być:

  - czeki podróżne,

  - karty kredytowe,

  - karty płatnicze,

  - zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie mających siedzibę na terenie RP, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy oraz potwierdzone pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku lub kasy,

  - oryginał zaproszenia zarejestrowanego w urzędzie wojewódzkim

  lub powinien posiadać gotówkę w  kwocie nie mniejszej niż 25 euro na każdy dzień pobytu - bez zaproszenia;

  * cudzoziemcy, których pobyt na terenie RP nie przekracza 3 dni – minimum 75 euro

  * cudzoziemcy będący uczestnikami imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych mający opłacony pobyt lub osoby przyjeżdżające do placówki leczniczo-sanatoryjnej lub uczestnicy programu umożliwiającego pracę wakacyjną (IAESTE, AIESEC itp.) – co najmniej 5 euro/dzień, ale nie mniej niż 25 euro

  * cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący naukę / studia w RP – koszty utrzymania min. 136 euro na każdy miesiąc pobytu; musi posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na podróż powrotną – min. 625 euro lub przedstawić dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania środków na podróż powrotną
  5. informacje pozwalające ocenić zamiar opuszczenia terytorium RP / Schengen, np. rezerwacja biletu w obie strony
  6. wyciąg bankowy z 4 ostatnich miesięcy

  7. dla prowadzących własną działalność gospodarczą – pokwitowanie z Urzędu Skarbowego potwierdzające odprowadzanie podatków (formularz C-20 i extrait de roles)
  8 dla zatrudnionych na etat – 3 ostatnie wydruki wskazujące wysokość wynagrodzenia i

  9. aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym (CNAS, CASNOS)
  10. dokumenty potwierdzające aktualną sytuację społeczno-zawodową tj. zaświadczenie z pracy z podanymi terminami początku i ew. końca zatrudnienia (w przypadku umów o pracę na czas oznaczony) wraz ze wskazaniem zajmowanego stanowiska, karta zawodowa

  11. zaświadczenie o udzielonym urlopie i jego terminie

  12. dla uczniów/studentów – legitymacja szkolna, studencka, zaświadczenie ze szkoły/uczelni

  13. jeżeli osoba nie pracuje lub jest małoletnia – zaświadczenie od członka rodziny o pokryciu kosztów podróży i pobytu przez rodziców/opiekunów prawnych
  14. akt urodzenia

  15. dokument przedstawiający skład rodziny (ilość członków rodziny będących na utrzymaniu głowy rodziny)
   

   

  DODATKOWO I OBOWIĄZKOWO - W ZALEŻNOŚCI OD CELU PODRÓŻY:

   

  * w przypadku wyjazdów turystycznych lub prywatnych:
  1. zaproszenie wystawione przez osobę prywatną, zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim, przesłane w oryginale do osoby zapraszanej

  2. dokumenty dot. zakwaterowania (potwierdzona rezerwacja hotelu kartą kredytową lub korespondencja z hotelem potwierdzająca osobistą rezerwację hotelu)
  3. w przypadku rezerwacji potwierdzonej kartą bankową -  karta bankowa do wglądu
  4. środki finansowe w wysokości minimum 5 euro na każdy dzień pobytu w przypadku posiadania zaproszenia, 25 euro na każdy dzień przy prywatnych wyjazdach turystycznych  bez zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim

  5. ogólna znajomość celu i warunków podróży (miasta lub miast docelowych, nazwa i cena hotelu, walory turystyczne)
  6. dokumenty dot. trasy - potwierdzenie wycieczki zorganizowanej lub inny stosowny dokument potwierdzający plany podróży; w przypadku tranzytu: wiza lub pozwolenie na wjazd do państwa trzeciego będącego celem podróży; bilet na dalszą podróż

  7. cudzoziemcy będący uczestnikami zorganizowanej imprezy mający opłacony pobyt – co najmniej 5 euro/dzień, ale nie mniej niż 25 euro

   

   

  * w przypadku podróży służbowych:
  1. wystawione przez polską firmę zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim

  2. zaproszenie wystawione przez organ władzy/urząd do udziału w spotkaniach, konferencjach lub imprezach związanych z handlem, przemysłem lub pracą (potwierdzenie celu podróży cudzoziemca, okresu pobytu, firmy wysyłającej i stanowiska osoby delegowanej, pokrycie kosztów, program wizyty)
  3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby delegowanej oraz delegację wystawioną przez algierską firmę wysyłającą potwierdzającą cel wyjazdu, okres pobytu w Polsce, podpisaną przez szefa firmy

  4. statut firmy algierskiej

  5. dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą firmy algierskie

  6. dokumenty potwierdzające istnienie relacji handlowych lub zawodowych np. kontrakty, faktury, korespondencja
  7. bilety wstępu na targi, kongresy, wystawy

   

  * w przypadku podróży w celach naukowych, badawczych lub szkoleniowych:
  1. poświadczenie zapisu na kursy zawodowe lub teoretyczne prowadzone w instytucjach szkoleniowych w ramach kształcenia podstawowego i kierunkowego (np. kursy językowe uprawniające do podjęcia studiów – obowiązkowo 9 miesięczne)

  2. dowód przyjęcia na kurs języka polskiego – dla osób planujących studia w języku polskim

  3. dowód opłaty za kurs języka polskiego (łącznie za 9 miesięcy) lub za pierwszy rok studiów lub za cały okres nauki/szkolenia, gdy jest krótszy niż rok jeżeli studia, uczestnictwo w badaniach naukowych lub szkoleniu polega na zasadach odpłatności lub potwierdzenie posiadania środków w wysokości wystarczającej do uiszczenia opłaty
  4. legitymacje studenckie lub zaświadczenia o planowanych kursach
  5. dyplom maturalny, dyplom ukończenia studiów (licencjat, magister) przetłumaczone na język polski, francuski lub angielski, zalegalizowane w algierskim MSZ

  6. wykaz ocen na świadectwie maturalnym lub na koniec każdego roku studiów
  7. cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący naukę / studia w RP – koszty utrzymania min. 136 euro na każdy miesiąc pobytu; cudzoziemiec musi posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na podróż powrotną – min. 625 euro lub przedstawić dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania środków na podróż powrotną, np.:

  - czek podróżny

  - zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank

  - zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie mających siedzibę na terenie RP

  - dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego

  - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

  - zaświadczenie od rodziców lub opiekunów prawnych o posiadaniu środków finansowych na pokrycie kosztów nauki w Polsce (umowa o pracę, wyciąg z konta bankowego za ostatnie 4 miesiące, algierskie  zaświadczenie o zarobkach, potwierdzenie opłat podatków z urzędu skarbowego)

  8. cudzoziemiec prowadzący na terenie RP badania naukowe lub prace rozwojowe – min. 136 euro na każdy miesiąc pobytu; cudzoziemiec musi posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na podróż powrotną – min. 625 euro lub przedstawić dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania środków na podróż powrotną, np.:

  - czek podróżny

  - zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank

  - zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie mających siedzibę na terenie RP

  - dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego

  - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

  - zaświadczenie od rodziców lub opiekunów prawnych o posiadaniu środków finansowych na pokrycie kosztów nauki w Polsce (umowa o pracę, wyciąg z konta bankowego za ostatnie 4 miesiące, algierskie zaświadczenie o zarobkach, potwierdzenie opłat podatków z urzędu skarbowego)
  9. skład rodziny studenta zaświadczający o sytuacji ekonomiczno-rodzinnej rodziców/opiekunów prawnych
  10. list motywacyjny w języku francuskim lub angielskim
  11. wstępne oświadczenie wybranej polskiej uczelni o możliwości przyjęcia na studia w Polsce po odbyciu kursu języka polskiego i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego

  UWAGA:

  - osoby planujące studia w języku polskim muszą uczestniczyć w kursie języka polskiego obowiązkowo trwającym co najmniej 9 miesięcy

  - osoby planujące studia w języku angielskim powinny posiadać certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej na poziomie B2

  - osoby planujące odbyć naukę lub studia w Polsce aplikują o wizę krajową D

  - z osobami planującymi odbycie studiów w Polsce przewidziane jest odbycie rozmowy z konsulem

   

  * w przypadku udziału w imprezach politycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych bądź spotkań religijnych lub podróży planowanej z innych przyczyn
  1. zaproszenia wydane przez Urząd Wojewódzki

  2. bilety wstępu, zaświadczenia o zapisie lub programy zawierające w miarę możliwości nazwę organizacji przyjmującej i informacje nt. długości pobytu lub inny dokument wskazujący cel podróży

  3. zaświadczenie od organizatorów potwierdzające daty, program, długość pobytu, pokrycie kosztów

   

  *w przypadku podróży podejmowanych przez członków oficjalnej delegacji, na oficjalne zaproszenie skierowane do rządu państwa trzeciego do udziału w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, także w imprezach organizowanych przez organizacje międzyrządowe
  1. pismo sporządzone przez organ danego państwa potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem delegacji udającej się w celu uczestnictwa w jednej z wyżej wymienionych imprez,

  2. oficjalne zaproszenie

  3. delegacja

  Uwaga: posiadacze paszportów dyplomatycznych są zwolnienie z obowiązku posiadania ubezpieczenia medycznego.

   

  w przypadku podróży w celach zdrowotnych:
  1. dokument urzędowy wystawiony przez algierską instytucję medyczną świadczący o konieczności objęcia danej osoby opieką medyczną i niemożności wykonania tych zabiegów w Algierii
  2. dokument urzędowy wystawiony przez polską instytucję medyczną poświadczający możliwość objęcia danej osoby opieką medyczną wraz ze wstępnym kosztorysem
  3. dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia

   

  * w przypadku wyjazdu współmałżonka obywatela polskiego:
  1. polski odpis aktu małżeństwa oraz algierski druk S12 ze wzmianką o zawarciu małżeństwa
  2. oficjalne zaproszenie od współmałżonka lub członka jego rodziny wystawione przez właściwy Urząd Wojewódzki (zaproszenia napisane odręcznie i nie rejestrowane w urzędach wojewódzkich w Polsce akceptowane są tylko, gdy oboje małżonkowie mieszkają na stałe w Algierii);

  UWAGA: nie istnieje wiza „małżeńska”. Małżonkowie aplikują o wizę Schengen lub krajową (w zależności od udokumentowanego terminu pobytu)

   

  w przypadku wyjazdów do pracy:
  1. oficjalne zobowiązanie właściciela firmy znajdującej się na terenie RP, planującego zatrudnić cudzoziemca
  2. zezwolenie wojewody właściwego ze względu na planowane miejsce podjęcia pracy przez cudzoziemca
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji (np. dyplomy, kursy, staż pracy)

   


  OPŁATY


  Kodeks wizowy wprowadza jednolitą cenę dla wszystkich wiz: 60 euro. Opłatę pobiera się w momencie składania wniosku wizowego. W przypadku odsyłania wizowanego paszportu pocztą lub kurierem pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna dotycząca faktycznie poniesionych przez konsulat kosztów własnych.

  Dzieci w wieku od 6 do 12 lat uiszczają opłatę w wysokości 35 euro.

  W Ambasadzie RP w Algierze opłat dokonuje się tylko w gotówce i w walucie miejscowej, tj. w dinarach algierskich (cennik obowiązujący w Ambasadzie RP w Algierze -  Tabelą opłat konsularnych
  W przypadku wycofania wniosku przez aplikującego lub wydania decyzji odmownej przez konsula, zwrot opłaty wizowej nie przysługuje.

   

  Zwrot opłaty wizowej jest możliwy tylko, gdy wniosek został nieprawidłowo przyjęty przez konsula, to znaczy jeśli konsul przyjął wniosek wizowy wbrew regułom dopuszczalności.

   

  ZWOLNIENIA Z OPŁAT WIZOWYCH

   

   Z urzędu wizy bezpłatne otrzymują:
  1. dzieci, które w momencie składania wniosku wizowego nie ukończyły 6 roku życia
  2. członkowie rodziny obywatela UE w rozumieniu art. 2 pkt 4 i w związku z pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin

  3. małżonkowie obywatela polskiego i obywatela UE

  4. małżonkowie obywatela polskiego i obywatela UE składający wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego (w przypadku otrzymania odmowy)

  5. osoby uprawnione do posiadania wiz dyplomatycznych i służbowych

  UWAGA: nie pobiera się opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy oraz opłaty za ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego od małżonka obywatela RP oraz małoletniego bezpośredniego zstępnego obywatela RP lub małoletniego bezpośredniego zstępnego małżonka obywatela RP, jeśli pozostaje on na utrzymaniu obywatela RP lub małżonka obywatela RP, a także od bezpośredniego wstępnego obywatela RP lub bezpośredniego wstępnego małżonka obywatela RP, jeśli wstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela RP lub małżonka obywatela RP

   

  Na wniosek strony konsul może w wyjątkowych przypadkach udzielić ulgi w opłacie; ulgi w wysokości 25%, 50% lub 75% opłaty udziela się biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności uzasadniające wniosek oraz słuszny interes strony.

  Kierując się kurtuazją konsul może udzielić ulgi lub zwolnić z opłaty funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych oraz osobistości życia publicznego, osobistości życia polonijnego, szefów i urzędników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

  W indywidualnych przypadkach konsul może udzielić ulgi lub zwolnić z opłaty osoby propagujące interesy kulturalne, gospodarcze, naukowe, sportowe lub inne dziedziny ważne z punktu widzenia interesu publicznego lub gdy przemawiają za tam względy humanitarne.
   

   

  TERMINY

   

  15, 30 lub 60 dni od daty uznania wniosku za dopuszczalny
  15 dni kalendarzowych od dnia uznania wniosku przez konsula za dopuszczalny (czyli od wstawienia przez konsula pieczęci do paszportu wnioskodawcy, a nie od dnia złożenia wniosku w konsulacie).
  Przedłużenie do 30 dni może nastąpić, gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.
  Maksymalne przedłużenie do 60 dni - gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty.
  Konsul może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów; terminy zaczynają biec dopiero po złożeniu wszystkich wymaganych dodatkowo dokumentów. Potwierdzeniem terminu, od którego zaczyna się procedura jest pieczęć w paszporcie (z datą uznania wniosku za dopuszczalny i z rodzajem wizy, o którą aplikuje cudzoziemiec).

  ODMOWA


  Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy, obowiązkowo z dniem 5 kwietnia 2011 r. przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Odmawia się wydania wizy, gdy:
  1. osoba aplikująca przedstawi fałszywy, podrobiony lub przerobiony dokument podróży
  2. osoba aplikująca nie przedstawi potwierdzenia celów i warunków planowanego pobytu
  3. osoba aplikująca nie dostarczy dowodu na posiadanie wystarczających środków utrzymania odpowiednich do długości planowanego pobytu oraz środków pozwalających na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania
  4. w bieżącym 180-dniowym okresie osoba aplikująca przebywała już przez 90 dni na terytorium państw członkowskich na podstawie wizy jednolitej lub o ograniczonej ważności terytorialnej
  5. osoba aplikująca jest osobą, co do której dokonano wpisu w SIS nakazującego odmówić pozwolenia na wjazd
  6. osoba aplikująca uważana jest za osobę, której obecność stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego
  7. osoba aplikująca nie dostarcza dowodu na posiadanie ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego
  8. poważne wątpliwości budzi autentyczność dokumentów uzupełniających lub prawdziwość ich treści
  9. poważne wątpliwości budzi wiarygodność oświadczeń złożonych przez osobę aplikującą o wizę
  10. poważne wątpliwości budzi zamiar opuszczenia terytorium państw członkowskich

  Od odmownej decyzji przysługuje prawo odwołania. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone przeciwko państwu członkowskiemu, zgodnie z prawem krajowym tego państwa.

   

  ODWOŁANIE OD DECYZJI ODMOWNEJ

   

  Od dnia 05 kwietnia 2011 każdej osobie zainteresowanej (tej, która otrzymała odmowę  przyznania wizy) przysługuje prawo do odwołania od decyzji o odmowie wydania / o unieważnieniu / o cofnięciu wizy zgodnie z przepisami prawa krajowego. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest przeciwko państwu członkowskiemu. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ wydający decyzję. Wniosek składa się osobiście w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania / o unieważnieniu / o cofnięciu wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał (w przypadku Algierii – do konsula RP w Algierze). Opłata za wniesienie odwołania od decyzji - w Taryfie Opłat Konsularnych oraz powyżej w dziale: „zwolnienia z opłat wizowych”.

  Konsul rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie odmowy wydania wizy Schengen lub krajowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub krajowej. W ciągu 7 dni jest także rozpatrywany wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub krajowej.

   

  Podstawa prawna (odmowa wydania wizy Schengen lub krajowej): art. 75 pkt 1 oraz art. 76 pkt 1 ust. 1 z dnia 30 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1650).

  Podstawa prawna (unieważnienie lub cofnięcie wizy Schengen lub krajowej) art. 93 pkt 1 ust.1 (Dz.U.2013 nr 0, poz. 1650).

   

   

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  •  UPROSZCZONA PROCEDURA

  Procedura dotyczy tylko cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  1. Członkami rodziny obywatela UE są:

            •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

       3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

       4. Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

      5. Podstawy prawne:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   


  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

  wiza Schengen / wiza krajowa                   6 840,- DA         Proszę przygotować odliczoną sumę!

   

   

  UWAGA

   

  Konsulat RP w Algierze jest właściwy terytorialnie również dla obywateli Mali i Burkina Faso.

   

  • UWAGA: obywatele Mali i Burkina Faso ubiegający się o wizę wjazdową do Polski również zobowiązani są do osobistego złożenia wniosku wizowego. Wiąże się z tym konieczność podróży do Algieru,  a co za tym idzie obowiązek spełnienia warunków wjazdu do Algierii określonych przez odpowiednie władze algierskie, w tym także, w niektórych wypadkach, konieczność uzyskania algierskiej wizy. Informacji o algierskiej procedurze wizowej udzielają algierskie placówki dyplomatyczno-konsularne za granicą. 

    

    

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: